''രാജമ്മോ പശു''

#

ഫിലിംഫെസ്റ്റിവലിന് ആളുകൾ വരുന്നത് വിദേശ സിനിമകളിലെ ചില 'സംഗതികൾ' കാണാനാണെന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ,- വാർത്ത.