ജ്ഞാനപീഡനം

#

(30.12.2016) : വാർത്ത : നോട്ട് പിൻവലിക്കലിനെ വിമർശിക്കാൻ എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർക്ക് എന്താണ് അർഹത ? -ബി.ജെ.പി നേതാവ് എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ.